OSIR

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO ), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym informuje, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15 , 62-080 Tarnowo Podgórne.

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym jest pan Michał Zajdowicz ( e-mail: info@osir.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celach:
a) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników korzystających z obiektów sportowych, ograniczenie zachowań nagannych, ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.), zapewnienie bezpieczeństwa siedzibie oraz mieniu- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 22 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
b) zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych, wypłaty odszkodowań – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a
c) prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO
d) rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej; w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości: – zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych, wypłaty odszkodowań – rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych – prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych. W przypadku monitoringu, brak rejestrowania obrazu uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa oraz nie pozwoli ograniczyć zachowań nagannych.

12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

KLAUZULA MONITORING

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym informuje, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Nowej 15, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Zgodnie z art. 37 RODO OSiR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się elektronicznie oraz telefonicznie: info@osir.pl, 61 816 60 86;

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a także prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;

Monitoring obejmuje wjazd na teren OSiR, parking i garaże, wejście na hol/portiernie;

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres do 40 dni;

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DO POBRANIA

Skip to content