OSIR

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://osir.pl/

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówków, co wynika m. in. z systemu zarządzania treścią, który automatycznie generuje niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki,
 • Niektóre dokumenty do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o formacie oraz o rozmiarze dokumentu,.
 • Formularz rezerwacji obiektów OSiR nie zawiera poprawnie zdefiniowanych znaczników, w efekcie czego mogą wystąpić problemy z jego obsługą,.
 • Do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,.
 • W wielu miejscach serwis posiada nieodpowiedni stosunek kontrastu,.
 • Niektóre informacje oraz elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie grafiki,.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,.
 • Część dokumentów tekstowych została opublikowana w postaci skanu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lis, info@osir.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 816 60 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. W budynku przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym mieści się sala sportowa, sala fitness, siłownia oraz część biurowa wraz z gabinetem dyrektora OSiR. 2. Budynek mieści się na terenie kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą również boiska oraz korty tenisowe. Aby dostać się do obiektu należy przejść przez bramę, a następnie kierować się zgodnie z biegiem ścieżki prosto, a potem w prawo. 3. Przed kompleksem znajduje się ogólnodostępny parking, jednak nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 4. Prosimy zachować ostrożność, gdyż przed wejściem do obiektu znajduje się krawężnik. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, przy czym część biurowa znajduje się na pierwszym piętrze. Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. 5. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się winda zewnętrzna, umożliwiająca dostanie się na pierwsze piętro. Uwaga! Winda prowadzi do pomieszczeń gabinetu fizjoterapeutycznego, gdzie jest mała przestrzeń manewrowa. 6. Na parterze obiektu znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz pomoc przy poruszaniu się po wnętrzu. 7. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

1. W budynku przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym mieści się tu sala konferencyjna oraz pomieszczenia wykorzystywane przez klub GKS Tarnovia. 2. Po prawej stronie budynku znajduje się ogólnodostępny parking, jednak nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 3. Wejście do obiektu znajduje się na tyłach budynku. Prosimy o ostrożność, gdyż prowadzi do niego chodnik z wysokim krawężnikiem. Dojście do obiektu jest wąskie. 4. Obiekt posiada dwie kondygnacje, jednak nie jest wyposażony w windę. 5. Na parterze budynku umieszczono portiernię, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz pomoc przy poruszaniu się po wnętrzu. 6. W obiekcie brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 7. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

1. W budynku przy ul. Zachodniej 3 w Tarnowie Podgórnym mieści się strzelnica oraz sala bankietowa użytkowana przez podmiot zewnętrzny. 2. Aby dostać się do obiektu należy przejść przez bramę wjazdową, za którą znajduje się parking. Na terenie strzelnicy nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 3. Ze względów bezpieczeństwa na terenie strzelnicy można przebywać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Dane kontaktowe do kierownika gospodarczego dostępne są na naszej stronie internetowej. 4. Obiekt składa się z jednej kondygnacji. Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. 5. W obiekcie brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Przypominamy, że obiekt pełni głównie funkcję strzelnicy sportowej. Ze względu na odgłosy strzałów może być nieodpowiedni dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

1. W budynku przy ul. Wypoczynkowej 93A w Baranowie mieści się hala sportowa i siłownia. 2. Po drugiej stronie ulicy Wypoczynkowej znajduje się ogólnodostępny parking, jednak nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 3. Obiekt posiada dwie kondygnacje, przy czym pomieszczenia sportowo – rekreacyjne znajdują się na parterze. Budynek nie wyposażono w windę. 4. Układ funkcjonalny i przestrzenny parteru budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. 5. Na parterze obiektu znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz pomoc przy poruszaniu się po wnętrzu. 6. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 7. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

1. W budynku przy ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmierowie mieści się hala sportowa, sala gimnastyczna i korekcyjna oraz sala do spinningu. 2. Przy obiekcie znajduje się ogólnodostępny parking, jednak nie wyznaczono na nim miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 3. Do wejścia głównego prowadzą dwa szerokie stopnie, obok których ustawiono podjazd. Prosimy o ostrożność, gdyż przed podjazdem znajduje się uszkodzona nawierzchnia. 4. Obiekt posiada dwie kondygnacje i nie został wyposażony w windę. Na pierwszym piętrze umieszczono salę do spinningu, do której prowadzą wyłącznie schody. 5. Układ funkcjonalny i przestrzenny parteru budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. 6. Na parterze obiektu znajduje się portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz pomoc przy poruszaniu się po wnętrzu. 7. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  Skip to content